Summer days

Zenit 11, Helios 44M 58mm lens, Kodak Gold ISO 200 film, scanned with Epson V330

Advertisements

Yellow

Zenit 11, Helios 44M 58mm lens, Fujifilm Superia ISO 200 film, scanned with Epson V330

Zenit !

Zenit 11, Helios 44M 58mm lens, Kodak Color Plus ISO 200 film, scanned with Epson V330

Stavropoleos Street, Bucharest

Zenit 11, Helios 44M 58mm lens, f/11, 1/125, Kodak Color Plus ISO 200 film, scanned with Epson V330